AKTUALNE RESTRYKCJE

UWAGA : Uprzejmie informujemy iż ze względu na wprowadzone restrykcje strefy spa są nieczynne od 08/05/2021 do 27/05/2021.

 

 

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z NOCLEGU W TERMINIE DO 07/05/21?

 

Jeżeli spełniają państwo poniższe wymogi, w celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się z obiektem tel. 530770077; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Oświadczenie Gościa

Stan prawny na okres od 20 marca 2021
W związku z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca, (Dz.U. 2021 poz
512), ograniczającymi pobyt w hotelach jedynie do konkretnych przypadków oświadczam, iż mój pobyt w
hotelu jest zgodny z obowiązującymi przepisami i powodowany jest:
⃣ (p 2) Jestem osobą wykonującą zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i przedstawiam dokument wystawiony przez podmiot wykonujący
działalność leczniczą potwierdzający ten fakt (kopia w załączeniu).
⃣ (p 3) Jestem członkiem załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. – Prawo lotnicze; i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt
(kopia w załączeniu).
⃣ (p 4) Jestem osobą wykonującą pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich
platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę; i
przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt (kopia w załączeniu)
⃣ (p5) Jestem kierowcą wykonującym transport drogowy i przedstawiam dokument wystawiony przez
pracodawcę potwierdzający ten fakt (w załączeniu);
⃣ (p6) Jestem członkiem obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i
sygnalizacji oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu
kolejowego i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt (kopia w
załączeniu);
⃣ (p.7) Jestem pracownikiem zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionym na stanowiskach
bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem
określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003
r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778); i przedstawiam dokument wystawiony
przez pracodawcę potwierdzający ten fakt (kopia w załączeniu);
⃣ (p.8) Jestem osobą wykonującą czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu
publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021r. poz.11) lub realizacji
inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości
świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania; i przedstawiam dokument
wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt (kopia w załączeniu);
⃣ (p.9) Jestem pracownikiem podmiotu zapewniającego ciągłość działania infrastruktury
krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa; i przedstawiam
dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt (kopia w załączeniu);
⃣ (p.10) Jestem pacjentem, lub opiekunem pacjenta i nocuję w celu uzyskania świadczenia opieki
zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą (hotel jako instytucja medyczna, lub blisko
szpitala/przychodni) i przedstawiam skierowanie na leczeni e albo inny dokument potwierdzający, że
pacjentowi ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej potwierdzające ten fakt (kopia w załączeniu)
⃣ (p.11) Jestem funkcjonariuszem albo żołnierzem: (zakreślić właściwe) Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby
Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, i mój pobyt związany jest z
wykonywaniem zadań służbowych; Jako dowód okazuję swoją legitymację służbową. Recepcjonista
poniżej potwierdza iż taką ważną legitymację okazano.
⃣ (p.12) Jestem osobą wykonującą w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane
z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji
towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o
przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych
inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w sektorze naftowym; i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę
potwierdzający ten fakt (kopia w załączeniu);
⃣ (p.13) Jestem (zakreślić właściwe) zawodnikiem/ trenerem /członkiem sztabu szkoleniowego,
korzystającym z usług hotelowych w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego; i
przedstawiam dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe
albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub
paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową
organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy,
albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową potwierdzający ten fakt (kopia w
załączeniu).
⃣ (p.14) Jestem (zakreślić właściwe) zdającym/ osobą uczestniczącą w organizowaniu i przeprowadzaniu
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego; Jako dowód
przedstawiam dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, pracodawcę,
okręgową komisję egzaminacyjną lub Centralną Komisję Egzaminacyjną (kopia w załączeniu)
⃣ (p.15) Jestem (zakreślić właściwe) pełnomocnikiem procesowym/ obrońcą/ pełnomocnikiem
stron, stroną postępowania karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, przedstawicielem
ustawowym, świadkiem, biegłym, tłumaczem sądowym. I nocuję w dniu posiedzenia sądu lub
przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym; Na dowód okazuję zawiadomienie lub inny dokument
potwierdzający posiedzenie sądu. Sygnatura akt. (proszę uzupełnić).
⃣ (p.16) Jestem (zakreślić właściwe) członkiem misji dyplomatycznej/ urzędów konsularnych/
przedstawicielem organizacji międzynarodowych/ członkiem rodziny w/w, posiadaczem
paszportu dyplomatycznego i nocuję w związku z wykonywaniem przez oficjalnych funkcji. Na dowód
okazuję dokument wydany przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzający ten fakt.
⃣ (p.17) Jestem pracownikiem przedsiębiorstwa realizującego w Rzeczypospolitej Polskiej projekty
inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu
nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r.
w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu
dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030”, lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez
Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422), lub jestem
pracownikiem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna w związku z wykonywaniem, poza
miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych związanych z obsługą wskazanych powyżej projektów
inwestycyjnych; i przedstawiam dokument wystawiony prz ez pracodawcę potwierdzający ten fakt (kopia w
załączeniu);
⃣ (p.18) Jestem żołnierzem wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej.
Jako dowód okazuję swoją legitymację służbową. Recepcjonista poniżej potwierdza iż taką ważną
legitymację okazano.
⃣ (p.19) Jestem pracownikiem cywilnym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży
Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-
Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu
Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego
zamieszkania, zadań zawodowych i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę
potwierdzający ten fakt (kopia w załączeniu)
⃣ (p.21) Jestem osobą świadczącą usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury
medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272), w związku z
wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej
związanej z tymi usługami; i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę, lub umowę z
podmiotem dla którego świadczę usługę, lub dokument wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten
fakt (kopia w załączeniu)
⃣ (p.22) Jestem pracownikiem obsługującym lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z
wykonywaniem zadań zawodowych i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę, lub umowę z
podmiotem dla którego świadczę usługę, lub dokument wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten
fakt (kopia w załączeniu)
⃣ (p.23) Jestem osobą bezpośrednio zaangażowaną w przygotowanie treści wykorzystywanych przez
jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, o której
mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w
związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem
treści wykorzystywanych przez te jednostki i tych nadawców; i przedstawiam dokument wystawiony przez
pracodawcę, lub umowę z z jednostką publicznej radiofonii i telewizji, lub nadawcą posiadającym koncesję,
o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, lub dokument
wystawiony przez tę jednostkę lub tego nadawcę (kopia w załączeniu)
⃣ (p.24) Jestem cudzoziemcem niemogącym kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania
lub pobytu i przedstawiam oświadczenie (w załączeniu)
⃣ (p.25) Jestem pasażerem cywilnego statku powietrznego i jako pasażerowi przysługuje mi prawo, o
którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku
odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie
(EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 11.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t.
8 , str. 10). Na dowód okazuję dokument wystawiony przez przewoźnika lotniczego w rozumieniu art 2 pkt
16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 – Prawo lotnicze
⃣ (p.26) Jestem kontrolerem NIK i mój pobyt związany jest z wykonywaniem zadań służbowych;
Jako dowód okazuję swoją legitymację służbową. Recepcjonista poniżej potwierdza iż taką ważną
legitymację okazano.
⃣ (p.27) Jestem pracownikiem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) i
przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt (kopia w załączeniu);
⃣ (p.28) Jestem uczestnikiem konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym
aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających,/ zdającym egzamin sędziowski i egzamin
prokuratorski / osobą uczestniczącą w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów i
przedstawiam w odniesieniu do uczestników konkursu lub egzaminu, ogłoszenie, o których mowa w
§13ust.1 i §22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018r. W sprawie przeprowadzania
naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (Dz.U. poz.602 oraz z 2019r. poz.1919), w§11
ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019r. W sprawie przeprowadzania konkursu
na aplikację uzupełniającą prokuratorską (Dz.U. poz.1399 oraz z2020r. Poz. 1904), oraz ogłoszenia i listy, o
których mowa w §9 i §23 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017r. W sprawie
przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz.U. z 2018r. poz.34), a w odniesieniu do
osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu lub egzaminu zaświadczenia wydawane
przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. ;
⃣ (p.29) Jestem osobą świadczącą usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń
wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z
wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej
związanej z tymi usługami i przeds tawiam dokument wystawiony przez pracodawcę , lub umowę z
podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument
wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten fakt (kopia w załączeniu);
⃣ (p.30) Jestem sędzią sportowym, którego obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa
sportowego/ osobą przeprowadzającą kontrolę antydopingową, o której mowa w ustawie z dnia 21
kwietnia 2017r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U.z2019r. Poz.1872 oraz z2020r. poz.2391); i
przedstawiam dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe
albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub
paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową
organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy,
albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową; (kopia w załączeniu);
⃣ (p.29) Jestem dziennikarzem, o którym mowa wart.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26stycznia 1984r. – Prawo
prasowe (Dz.U.z 2018r. poz.1914), i nocuję w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego
zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z
wykonywaniem zawodu dziennikarza i przedstawiam legitymację prasową Recepcjonista poniżej potwierdza
iż taką ważną legitymację okazano.
⃣ (p.32) Jestem członkiem komisji, lub zespołu właściwego w sprawach egzaminu adwokackiego,
radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską,
notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego,
lub osobą uczestniczącą w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów. I przedstawiam dokument
wystawiony przez kierownika komórki organizacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości właściwej w
sprawach tych egzaminów (w załączeniu);
⃣ (p.33) Jestem członkiem komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy związane z
uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie
towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym, i nocuję w związku z wykonywaniem zadań służbowych. I
przedstawiam decyzję kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne (w załączeniu);
⃣ (p.34) Jestem członkiem Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji
Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie
prowadzenia badań wypadków lub incydentów. I przedstawiam legitymację służbową. Recepcjonista
potwierdza iż taką ważną legitymację okazano.
⃣ (p.35) Jestem uczestnikiem lub osobą zaangażowaną w organizację lub obsługę delegacji
państwowych lub oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych przybywających na zaproszenie Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw
Zagranicznych lub Ministra Obrony Narodowej, i nocuję w związku z wykonywaniem, poza miejscem
stałego zamieszkania, zadań zawodowych w szczególności związanych z organizacją lub obsługą tych wizyt.
I przedstawiam imienne polecenie wyjazdu służbowego (kopia w załączeniu).
⃣ (p.36) Jestem aplikantem aplikacji sędziowskiej lub aplikacji prokuratorskiej (w zakresie
działalności obiektów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury), w tym prowadzonych w formie
aplikacji uzupełniającej, lub inną osobą zaangażowaną w wykonywanie zadań dotyczących działalności
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. I przedstawiam zaświadczenie wydane przez Dyrektora
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (kopia w załączeniu).
⃣ (p.37) Jestem zdającym, lub osób uczestniczącym w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu
końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska. I przedstawiam zaświadczenie wydane przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (kopia w załączeniu).
⃣ (p.38) Jestem pracownikiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, lub okręgowej komisji
egzaminacyjnej i nocuję w związku z wykonywaniem zadań służbowych. I przedstawiam dokument
wystawiony odpowiednio przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora właściwej
okręgowej komisji egzaminacyjnej (kopia w załączeniu).
⃣ (p.39) Jestem zdającym / przeprowadzającym Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, o którym
mowa w przepisach ustawy z dnia 5grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z2020r.
poz.514, z późn. zm.) I przedstawiam dokument wystawiony przez dyrektora Centrum Egzaminów
Medycznych (kopia w załączeniu).
⃣ (p.40) Jestem osobą ubiegającą się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania
nieruchomości. I przedstawiam zawiadomienie o egzaminie wystawione przez ministra właściwego do
spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (kopia w
załączeniu).
⃣ (p.41) Jestem członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzających postępowania
kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania
nieruchomości. I przedstawiam dokument wyznaczający skład zespołu kwalifikacyjnego
przeprowadzającego postępowanie kwalifikacyjne sporządzony przez przewodniczącego Państwowej
Komisji Kwalifikacyjnej (kopia w załączeniu).
⃣ (p.42) Jestem członkiem ekipy filmowej wykonującej czynności lub świadczącej usługi przy produkcji
utworu audiowizualnego na planie filmowym. I przedstawiam dokument potwierdzający udział w produkcji
wystawiony przez: a) producenta filmu w rozumieniu art.5pkt6 ustawy z dnia 30czerwca 2005r. O
kinematografii (Dz.U. z2021r. poz.257) lub b) producenta utworu audiowizualnego, koproducenta utworu
audiowizualnego albo podmiotu świadczącego usługi na rzecz produkcji audiowizualnej, o którym mowa w
art.8ust.1 ustawy z dnia 9listopada 2018r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz.U.
z2021r. Poz.198) poprzedzony opinią Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w przedmiocie
profesjonalnego charakteru produkcji utworu audiowizualnego lub filmu, realności i liczby dni zdjęciowych
oraz czasu niezbędnego do przygotowania planu zdjęciowego (kopia w załączeniu).
⃣ (p.43a) Jestem osobą o której mowa w art.2 ustawy z dnia 31lipca 1981r. o wynagrodzeniu osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z2020r. poz.1637), i nocuję w związku z
wykonywaniem obowiązków służbowych poza miejscem stałego zamieszkania.
⃣ (p.43b) Jestem osobą zapewniającą obsługę lub organizację wykonywania obowiązków służbowych
przez osoby, o których mowa w lit.a, i czynności związane z obsługą lub organizacją wykonywania
obowiązków służbowych osoby te podejmuję poza miejscem swojego zamieszkania I przedstawiam
imienne polecenie wyjazdu służbowego (kopia w załączeniu).
⃣ (p.44) zdającym/ opiekunem zdającego / osobą uczestniczącą w organizowaniu i przeprowadzaniu
w szkole artystycznej: egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu
kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności I przedstawiam
dokument wystawiony przez dyrektora szkoły artystycznej (kopia w załączeniu).

czytelny podpis gościa