REGULAMIN REZERWACJI I NAJMU APARTAMENTÓW

 

REGULAMIN REZERWACJI I NAJMU APARTAMENTÓW 

I. Informacje Ogólne

Regulamin określa warunki , na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów. Prezentowany regulamin stanowi integralną cześć umowy wynajmu. Każda osoba , która dokonuje rezerwacji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Top Apart Iwona Grzybowska - podmiot będący stroną umowy najmu Apartamentu świadczący usługę krótkotrwałego wynajmu lokali mieszkalnych Klientom zainteresowanym najmem apartamentu.

Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów KC, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu).

Apartament – lokal mieszkalny, opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej topapart.pl, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

Informacja Covid - 19.

W naszych obiektach stosujemy wymagane środki ostrożności i dezynfekcji. Dla bezpieczeństwa naszych gości strefy wspólne w tym wellness oraz pokój zabaw dla dzieci są nieczynne do odwołania.

Bon Turystyczny : Obiekt umożliwia zapłatę za pobyt bonem turystycznym , w tym celu należy dokonać rezerwacji on-line, podać w uwagach numer kodu i kwotę do wykorzystania. Rezerwacji można również dokonać telefonicznie 530770077. Do rezerwacji wcześniej opłaconych bon turystyczny nie ma zastosowania.

II. Rezerwacje
 1. Klient wypełnia formularz rezerwacji na stronie www lub przesyła na adres e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  zapytanie dotyczące wybranego przez niego apartamentu celem dokonania rezerwacji. Klient może dokonać rezerwacji telefonicznie.
2. Top Apart przesyła na adres e-mail Klienta, wstępne potwierdzenie rezerwacji. Celem potwierdzenia zgłoszenia rezerwacji wymagana jest od Klienta przedpłata w wyznaczonym terminie w wysokości 30% na poczet rezerwowanego pobytu lub całości kwoty wynajmu o czym decyduje Top Apart. Przedpłata jest wymagana każdorazowo, o obowiązku dokonania przedpłaty decyduje Top Apart informując klienta w wysyłanym mailowo potwierdzeniu.
3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego TopApart opłatą rezerwacyjną.
4. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty ceny za usługę w terminach i na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
5. Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Cena musi zostać potwierdzona przez pracownika TopApart telefonicznie bądź e-mailem.
III. Anulowanie rezerwacji
1. Klient może anulować rezerwację wyłącznie pisemnie –mailem. W przypadku anulowania rezerwacji na minimum 30 dni przed planowanym przyjazdem zaliczka zostanie zwrócona po potrąceniu kosztów obsługi w wysokości 10% wartości zaliczki. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem zaliczka  w wysokości 30% kwoty pobytu nie podlega zwrotowi. W przypadku nie dojazdu i anulacji rezerwacji w dniu przyjazdu pobierana jest płatność w wysokości 100% za pobyt. W przypadku zgody Top Apart na zameldowanie i wymeldowanie w godzinach innych niż wyznaczone, pobierana jest dodatkowa opłata oraz wymagana jest zapłata całości za pobyt z góry.
2. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie za zgodą Top Apart jeżeli ta posiada dostępny ten sam lub inny Apartament który może zaproponować klientowi. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie. Zmiana rezerwacji nie jest możliwa jeżeli dotyczy ścisłego sezonu (święta, wakacje, ferie, sylwester, długie łikendy), Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wykonał umowy (brak przyjazdu), TopApart uprawniony jest do potrącenia wpłaconej 30% kwoty pobytu (opłaty rezerwacyjnej), lub całości za pobyt. 
3. W przypadku przyjazdu większej ilości osób niż zadeklarowanej podczas rezerwacji potwierdzonej przez pracownika Top Apart. Top Apart  zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy , co wiąże się z opuszczeniem apartamentu, lub jego nie udostępnieniem Klientowi
4. W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu lub późniejszego przybycia Top Apart nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
5. TopApart może anulować lub zmienić rezerwację, wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od TopApart w wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) Zmiana rezerwacji polega na udostępnieniu Apartamentu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na substytucyjny Apartament umowa ulega rozwiązaniu, a TopApart ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconej przez Niego zaliczki.
 
IV Warunki płatności:
1. Celem potwierdzenia rezerwacji do 2 dni od jaj złożenia  - 30% wartości pobytu, lub całości za pobyt.
2. Pozostała część, przelewem przed przyjazdem (decyduje data uznania rachunku TopApart), lub gotówką w dniu przyjazdu.
3. Całość musi być wpłacona najpóźniej w dniu rozpoczęcia najmu apartamentu.

4. Top Apart może pobrać dodatkowe opłaty za usługę sprzątania, wymianę ręczników i pościeli podczas pobytu gościa, jak również opłatę za pobyt z psem - który został wcześniej uzgodniony z obiektem, za opał do kominka, za klimatyzację, za zameldowanie po wyznaczonych godzinach - po akceptacji przez obiekt, za późniejsze wymeldowanie po akceptacji przez obiekt.

 
V. Warunki pobytu
1. Pobyt w apartamencie możliwy jest od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Ewentualny wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd możliwy jest po uzgodnieniu z pracownikiem Top Apart, w miarę dostępności Apartamentu. Przyjęcie gości odbywa się od godz. 15 do godz. 20, wymagany jest wcześniej telefoniczny kontakt w celu podania dokładnej godziny przyjazdu.
2. Na zabezpieczenie ew. szkód wyrządzonych przez klienta w apartamencie oraz częściach wspólnych może być pobierana kaucja w wysokości 200 zł, w dniu przyjazdu do apartamentu. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu lub do 48 godzin od wyjazdu, przelewem na konto. Klient jest zobowiązany do poinformowania Top Apart o wyrządzonych szkodach w apartamencie i niezwłocznego pokrycia strat w przypadku kiedy kaucja nie została pobrana. Jeżeli kaucja została pobrana a straty przewyższają wysokość kaucji klient jest zobowiązany do niezwłocznego pokrycia różnicy. Wysokość odszkodowania ustala TopApart według własnej kalkulacji.
3.Zabronione jest nieprzestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, palenie papierosów w Apartamencie oraz częściach Wspólnych, łamanie zasad P.Poż , BHP, niszczenie Apartamentu lub wynoszenie z apartamentu jego jakiejkolwiek części. Klient ma obowiązek zabezpieczyć apartament podczas swojej nieobecności poprzez zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie urządzeń mogących stanowić zagrożenie P.Poż.
4. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie Top Apart jest uprawnione do potrącenia z kaucji kosztów doprowadzenia Apartamentu do stanu poprzedniego. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Klient obowiązany jest pokryć tę różnicę niezwłocznie.
5. W przypadku rażącego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Top Apart jest uprawnione do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu w asyście Policji.

Klauzula informacyjna

 Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą - sporządzone na podstawie Art. 13 RODO

Informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Top Apart Iwona Grzybowska z siedzibą w Mesznej przy ul. Przelotowej 21 dane kontaktowe 791799111,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  , zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe.

 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Art. 6 ust. 1:

- w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy (b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,…)

- w celu zawarcia umowy w związku z zainteresowaniem się nasze ofertą (b) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;)

- podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

- w celu księgowym na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;)

4) posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

• przenoszenia danych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przed dokonaniem rezerwacji oraz w trakcie pobytu w celu realizacji umowy, jak również po pobycie, przechowywane przez okres 3 lat w sytuacji kiedy gość rozlicza się za pomocą karty kredytowej, przez okres 6 lat w sytuacji kiedy została wystawiona dla gościa faktura , dane gości płacących wyłącznie gotówką zostają usunięte w dniu wyjazdu (chyba że prawo podatkowe oraz cywilno-prawne stanowi inaczej) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r o ochronie danych osobowych.